7. mája 2018

Sociálne Taxi

Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravná služba sa bude poskytovať fyzickej osobe:

s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku príslušného úradu sociálnych vecí a rodiny odkázaná na prepravu motorovým vozidlom, kompenzovanú prepravnou službou

ktorá je podľa potvrdenia poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti odkázaná na prepravnú službu

ktorá je na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby umiestnená v zariadení sociálnych služieb a súčasne spĺňa vyššie uvedené podmienky

Prepravná služba sa  objednáva  minimálne deň vopred do 14,00 hod.

Službu v tomto rozsahu v iných prípadoch poskytujeme za priamu úhradu objednávateľa.


Poskytovanie sociálnej prepravnej služby

  • Vybavuje: dispečing Senica
  • Pevná linka : +421 34 651 2791
  • Mobil: +421 903 265 155
  • E-mail: dispecingse@emotrans.sk
VOLAŤ