7. mája 2018

Dopravná zdravotná služba


EMOTRANS spol. s r.o. Štefánikova 699, 905 01 Senica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sr.o. vložka č. 11618/T. IČO: 35721332

Cenník spracovaný na základe novely zákona 577/2004 Z.z. zo dňa 10.10.2017, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.3.2018.

Nahrádza pôvodný cenník zo dňa 17.10.2017.


Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu pacientov s bydliskom v okresoch Senica, Myjava a časť okresu Skalica prostredníctvom dispečingov Senica, Myjava.

Máme uzatvorené zmluvy na prepravu pacientov so všetkými zdravotnými poisťovňami:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Union a.s.

Dôvera a.s.

V prípade záujmu realizujeme aj prepravu za priamu úhradu pacienta, prepravu do alebo zo zahraničia, na kúpeľné a rekondičné pobyty.

Poskytujeme sanitné vozidlá s vodičom na rôzne druhy športových podujatí a pretekov. Skúsený pracovný kolektív a 14 sanitných vozidiel je vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

Pre vybrané športové akcie ponúkame vybavené záchranárske vozidlo /technická pomoc/ a službu licencovaných záchranárov.Dispečing Senica
Pracovná doba: 7,00 – 17,30 hod.
Pevná linka : +421 34 651 2791
 
NON STOP
Služba pre dispečingy: +421 903 265 155
 
 
 
Dispečing Myjava
Prepravy poistencov Dôvera a Union zabezpečuje dispečing Senica
Pevná linka : +421 34 651 2791
 
 
 
 
 
 
 
Hlavná dispečerka
Emília Václavková
 
 
 
 
 
 
 
 


Výber od poistencov zdravotných poisťovní

Preprava poistencov je realizovaná na základe požiadavky  na prepravu zo zdravotných dôvodov,  ktoré vystavuje ošetrujúci lekár. Poplatok za prevoz pacienta sa riadi príslušnými predpismi stanovujúcimi, ktorý pacient je od platby oslobodený, ostatní pacienti hradia   0,10 €/km .

Preprava doprovodu závisí od zdravotného stavu a veku pacienta a od vzdialenosti, ktorú doprovod absolvuje.

Preprava za priamu úhradu sa realizuje na základe objednávky prepravovanej osoby, ktorá prepravu hradí. Cena na území SR je 0,60 €/km . Cena do alebo zo zahraničia sa stanovuje individuálne, započítavajú sa aj náklady  spojené s poplatkami cestných komunikácii, parkovné .

Poskytnutie sanitného vozidla s vodičom na športové, kultúrne a ostatné podujatia za úhradu sa stanovuje individuálne podľa konkrétnych podmienok.

 

Oslobodenie od úhrady za zdravotné služby podľa Zákona č. 577/2004 Z.z.

V sanitke dopravnej zdravotnej služby je podľa § 38 ods. 8 písm. g) Zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti od povinnosti úhrady oslobodený:

poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,

poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,

poistenec  s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (potvrdenie o odkázanosti na individuálnu prepravu vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom.

nositeľ ocenenia Jánskeho plakety

Ak poistenec nie je podľa vyššie uvedeného oslobodený od povinnosti úhrady, tak podľa §38a ods. 10 Zákona č. 577/2004 Z.z. je výška úhrady za 1 km 0.10€


Kontaktný formulár Dopravná zdravotná služba
*
*
*
*
*