7. mája 2018

Dopravná zdravotná služba


EMOTRANS spol. s r.o. Štefánikova 699, 905 01 Senica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sr.o. vložka č. 11618/T. IČO: 35721332

Cenník spracovaný na základe novely zákona 577/2004 Z.z. zo dňa 10.10.2017, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.6.2019.

Nahrádza pôvodný cenník zo dňa 1.3.2018.


Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu pacientov s bydliskom v okresoch Senica a časť okresu Skalica prostredníctvom dispečingu Senica.

Máme uzatvorené zmluvy na prepravu pacientov so všetkými zdravotnými poisťovňami:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Union a.s.

Dôvera a.s.

V prípade záujmu realizujeme aj prepravu za priamu úhradu pacienta, prepravu do alebo zo zahraničia, na kúpeľné a rekondičné pobyty.

Poskytujeme sanitné vozidlá s vodičom na rôzne druhy športových podujatí a pretekov. Skúsený pracovný kolektív a 13 sanitných vozidiel je vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

Pre vybrané športové akcie ponúkame vybavené záchranárske vozidlo /technická pomoc/ a službu licencovaných záchranárov.


Dispečing Senica

  • Pracovná doba: 7,00 – 15,30 hod.
  • Pevná linka : +421 34 651 2791
  • Mobil: +421 903 265 155
  • E-mail: dispecingse@emotrans.sk
  • NON STOP Služba pre dispečingy: +421 903 265 155
VOLAŤ


Výber od poistencov zdravotných poisťovní

Preprava poistencov je realizovaná na základe požiadavky  na prepravu zo zdravotných dôvodov,  ktoré vystavuje ošetrujúci lekár. Poplatok za prevoz pacienta sa riadi príslušnými predpismi stanovujúcimi, ktorý pacient je od platby oslobodený, ostatní pacienti hradia   0,10 €/km .

Preprava doprovodu závisí od zdravotného stavu a veku pacienta a od vzdialenosti, ktorú doprovod absolvuje. Cena 0,10€/km

Preprava za priamu úhradu sa realizuje na základe objednávky prepravovanej osoby, ktorá prepravu hradí. Cena na území SR je 0,50 €/km . Cena do alebo zo zahraničia sa stanovuje individuálne, započítavajú sa aj náklady  spojené s poplatkami cestných komunikácii, parkovné .

Poskytnutie sanitného vozidla s vodičom na športové, kultúrne a ostatné podujatia za úhradu sa stanovuje individuálne podľa konkrétnych podmienok.

Oslobodenie od úhrady za zdravotné služby podľa Zákona č. 577/2004 Z.z.

V sanitke dopravnej zdravotnej služby je podľa § 38 ods. 8 písm. g) Zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti od povinnosti úhrady oslobodený:

poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,

poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,

poistenec  s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (potvrdenie o odkázanosti na individuálnu prepravu vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom.

nositeľ ocenenia Jánskeho plakety

dieťa do 10 rokov / neplatí ani dieťa ani doprovod /

dieťa od 10 do 15 rokov / dieťa neplatí, doprovod platí 0,10€/km /

doprovod poistenca nad 80 rokov neplatí

klienti ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov

Ak poistenec nie je podľa vyššie uvedeného oslobodený od povinnosti úhrady, tak podľa §38a ods. 10 Zákona č. 577/2004 Z.z. je výška úhrady za 1 km 0.10€